ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

คดีฉ้อโกง จากใจทีม ทนายความเชียงใหม่

 

ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนาทุจริตโดยการหลอกลวง ด้วยการแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดความจริงมาตั้งแต่แรก และผลของการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหายหรือบุคคลที่สาม

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ

ประเด็น กรณีมีทุจริตหลอกลวง หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21183/2556   

การที่จำเลยแอบอ้างขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 15 โดยอ้างว่าจะนำไปเข้าร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติดให้โทษ แต่กลับนำไปใช้เป็นเอกสารยื่นคำขอและทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้เสียหายที่ 1 ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และฐานฉ้อโกงตาม ป.อ. มาตรา 188 และ 341

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1334/2555  

แม้ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 61 วรรคสอง บัญญัติให้มีการประกาศโฆษณาคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มิได้บัญญัติไว้ด้วยว่า เมื่อได้มีการประกาศโฆษณาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าบุคคลภายนอกทุกคนต้องทราบคำพิพากษานั้นและมิได้ระบุถึงผลของการประกาศโฆษณาโดยแจ้งชัด ซึ่งตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัตินี้พออนุมานได้ว่าประสงค์จะให้การประกาศโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า บุคคลภายนอกทราบคำพิพากษาให้ล้มละลายที่ประกาศโฆษณาแล้วหรือไม่เท่านั้น ดังนี้ ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจไม่ทราบถึงคำพิพากษาให้ล้มละลายก็ได้ 

 

จำเลยที่ 1 ขอกู้ยืมเงินจากผู้เสียหาย และให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินดังกล่าวโดยจำเลยที่ 2 ร่วมปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้เสียหายว่า จำเลยที่ 1 ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก่อนที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายเข้าใจว่า จำเลยที่ 1 สามารถทำสัญญากู้ยืมเงินและมีผลบังคับตามกฎหมายได้ จึงตกลงทำสัญญากู้ยืมเงินกับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันและได้มอบเงินให้แก่จำเลยทั้งสองไป ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า  การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงครบองค์ประกอบความผิดตาม ป.อ. มาตรา 341 แล้ว จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง

 

ประเด็น แม้มีเจตนาทุจริตที่เกิดขึ้นภายหลังรับมอบทรัพย์สินแล้วจะไม่ผิดฐานฉ้อโกง แต่หากมีเจตนาเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนก็อาจมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11465/2554

จำเลยเป็นคนนำรถเกรดถนนของ ส. ที่ฝากไว้แก่ผู้เสียหายไปจากความครอบครองของผู้เสียหาย ตามที่ผู้เสียหายแจ้งให้จำเลยเคลื่อนย้ายไปจากปั้มแก๊สของผู้เสียหาย เป็นกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ส่งมอบการครอบครองให้แก่จำเลยด้วยความสมัครใจ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

 

แม้จำเลยรับรถเกรดถนนไปเพราะได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องนำรถเกรดถนนไปคืนแก่ทายาทของ ส. การที่จำเลยไม่นำไปคืน แต่กลับนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งๆ ที่ไม่ใช่รถเกรดถนนของตน ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ถือได้ว่าเมื่อจำเลยรับรถเกรดถนนไว้ในครอบครองแล้ว จำเลยมีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์ดังกล่าวเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงตาม ป.อ. มาตรา 341 แต่เป็นความผิดฐานยักยอกตาม ป.อ. มาตรา 352 วรรคแรก

 

ผู้จัดการมรดกของ ส. รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่ามีการร้องทุกข์ภายในสามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96

 

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 335 เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกตาม ป.อ. มาตรา 352 วรรคแรก แม้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างจากที่กล่าวในฟ้อง ก็ไม่ใช่ข้อแตกต่างกันในข้อสาระสำคัญและจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานยักยอกตามที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม

 

ประเด็น ไม่มีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายมาตั้งแต่ต้น ถือเป็นการผิดสัญญาทางคดีแพ่งเท่านั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2535

จำเลยตกลงขายไม้ยางท่อนซุงและรับเงินค่าไม้จากผู้เสียหายโดยเจตนาขายไม้ยางท่อนซุงที่จำเลยได้ตกลงซื้อไว้ แต่จำเลยไม่สามารถ จัดส่งไม้ยางท่อนซุงให้ผู้เสียหายได้ เพราะทางราชการไม่อนุญาตให้ ทำไม้ดังกล่าว ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำผิดสัญญาในทางแพ่ง เท่านั้น หาเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกงไม่

 

ประเด็น การแสดงตนเป็นผู้อื่น ตามมาตรา 342(1)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1784/2493

คำว่า "ปลอมตัวเป็นคนอื่น" ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา306(1) นั้น มุ่งหมายถึงการแสดงตัวให้เขาหลงเชื่อว่าเป็นคนอื่น ซึ่งไม่ใช่ตัวของตัวเอง

จำเลยใช้ถ้อยคำหลอกลวงให้เขาหลงเชื่อว่า จำเลยเป็นนายร้อยตำรวจโทประจำกองสอบสวนกลางปทุมวัน(ระบุชื่อ) เมื่อความจริงจำเลยมิใช่เป็นนายร้อยตำรวจประจำกองสอบสวนกลางแล้ว แม้จะไม่ปรากฏว่ามีนายร้อยตำรวจโทชื่อนั้นในกองสอบสวนกลางหรือไม่ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ก็ถือว่าเป็นการปลอมตัวตามความหมายในมาตรา306(1) แล้ว (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 25/2493)

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10552/2553

แม้ตามคำฟ้องโจทก์จะบรรยายว่า จำเลยโดยเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายที่ 2 ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและด้วยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น แต่ตามทางพิจารณาที่ได้ความนั้น เป็นเรื่องที่จำเลยหลอกลวง ส. มารดาผู้เสียหายที่ 2 มิใช่หลอกลวงผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของเงินก็ตาม แต่เมื่อผู้เสียหายที่ 2 เป็นเจ้าของเงินที่ให้กู้ และเป็นผู้ทำสัญญากู้ในฐานะผู้ให้กู้เงินที่จำเลยผู้กู้นำโฉนดที่ดินของบุคคลอื่นมาหลอกลวงดังกล่าว เพื่อให้ได้เงินที่กู้ยืมไป ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ผู้เสียหายที่ 2 ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดของจำเลยแล้ว

จำเลยหลอกลวงด้วยการทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นบุคคลเดียวกับ ป. ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินที่จำเลยนำมาเป็นหลักประกันในการกู้เงินจากผู้เสียหายที่ 2 จากการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ได้ไปซึ่งเงินจากผู้เสียหายที่ 2 การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

 

ประมวลกฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 342 ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 14,000 บาท

 มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่

1 ความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องแจ้งความร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีเอง ภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 แต่เมื่อได้ร้องทุกข์เจ้าพนักงานสอบสวนแล้ว ก็สามารถฟ้องคดีเองได้ภายใน 10 ปี 

 2 การถอนแจ้งความร้องทุกข์ หรือกรณีที่ฟ้องคดีเอง ก็สามารถถอนฟ้องได้ ผลก็คือ สิทธิในการดำเนินคดีเป็นอันระงับ

 3 การหลอกหลวง ตามมาตรา 342 เช่น นำรูปภาพของบุคคลอื่นมาหลอกให้หลงรัก และได้รับทรัพย์สินเงิน ทอง เป็นต้น

 

 

Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, ทนายเก่งๆเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, รายชื่อทนายความเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่pantip, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, ทนายคดีหย่าเชียงใหม่, ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่, ทนายคดีเช็คเชียงใหม่, ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่, ทนายคดีมรดกเชียงใหม่, ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #รายชื่อทนายความเชียงใหม่  #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #รายชื่อทนายความเชียงใหม่ #สำนักทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายมรดกเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายฝึกงานเชียงใหม่ #ฝึกงานทนายเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายคดีหย่าเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่ #ทนายคดีเช็คเชียงใหม่ #ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่ #ทนายคดีมรดกเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ทนายสองพี่น้อง #ทนายฝาง #ทนายอาสาเก่งๆ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #chiangmailegalandbusiness #chiangmailawyer

 

#ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาทนายความ ฟรี!! 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก | #ทนายเชียงใหม่ และทีม #ทนายความเชียงใหม่ >> ทีมทนายเชียงใหม่เรามุ่งมั่นปรึกษาให้ท่านชาวเชียงใหม่ฟรี เพื่อชาวเชียงใหม่ประหยัด ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย http://line.me/ti/p/~anteros11 ครับผม

=======================================

Dr.K INTER LAW chiang mai legal and business practice to legal help for chiang mai EXPATS Free consult T. 081-951 1100  >> Line : http://line.me/ti/p/~anteros11 #chiangmailegalandbusiness

 

=======================================

ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาฟรี โทร 081-951 1100 โทรมาครับ 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด,บริษัทจำกัด,บริษัท(มหาชน)จำกัด,องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย, แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัททุกอย่าง, ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท, ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัท/ชำระบัญชี, ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit),ต่อใบอนุญาตครบปี, เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่

ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน), รับฟ้อง ต่อสู้คดี ยื่นคำให้การคดี เช่น คดีเงินกู้ คดีบัตรเครดิตทุกธนาคาร คดีสินเชื่อธนาคาร คดีร้องขอ เป็นคนสาบสูญ คดีทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,# ทนายความเชียงใหม่.

คดีผิดสัญญา คดีเช็คเด้ง คดีซื้อขาย คดีเช่า คดีก่อสร้างปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีรถชน คดีรถน้ำท่วม บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ คดีละเมิด คดีซื้อรถ คดีไฟแนนซ์ยึดรถ คดีค้ำประกันปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีจำนอง คดีขายฝากปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

ทนายความเชียงใหม่.

คดีแพ่ง ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

คดีอาญา ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก, #ปรึกษาฟรี ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก #ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่า,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกบุตรคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ชู้,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

บันทึกท้ายทะเบียนหย่าปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,เรียกสินสอดคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายความ ภูเก็ต

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100และคดีความ รับทำนิติกรรมสัญญา รับจดทะเบียนการค้ายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

, Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่า ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกบุตรคืน,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ชู้

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บันทึกท้ายทะเบียนหย่า,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เรียกสินสอดคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีที่ดิน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บัตรเครดิต

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เช่าซื้อรถยนต์

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่รับฟ้อง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ต่อสู้คดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำให้การคดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเงินกู้

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีผิดสัญญา

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช็คเด้ง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีซื้อขาย

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีก่อสร้าง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีรถชน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีค้ำประกัน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีจำนอง #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีขายฝาก #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่จัดการมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่แบ่งแยกมรดก

http://www.icothai.com/

http://xn--72cf2bi6bdb7ewc6a5isb5d.com/

http://xn--42cgi4ck3ccdd1c8b8dd8b7k2b5e.net/

http://xn--2500-zeor4gqa8ehb3ixdzb7k2b5e.com/

https://www.instagram.com/dr.kiettisak_team/

https://www.facebook.com/kiettisak.phantawong/

https://www.facebook.com/kiettisak111/

 https://www.facebook.com/lumpoonlaw2499

https://www.facebook.com/chiangmailawyer01/

http://xn--b3ca1bicj2cj1jqaf.com/

https://www.facebook.com/lamphunlawyer1

https://www.facebook.com/lampang11/

http://xn--12cce9ebk7db0a1kd8e2n.com/

http://xn--42ci7bi9bzf4b9dzb.com/

https://www.facebook.com/lumpoom001/

 https://www.facebook.com/chiangmailawyer1

==============

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายเชียงใหม่เก่ง #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายเชียงใหม่pantip #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม #ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค #ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน #ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก #ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดร.เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า, ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม, ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค, ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน, ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก, ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×