ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 

กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปัจจุบัน การทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นใดนั้น ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าเรามักอาศัยความน่าเชื่อถือระหว่างคู่สัญญาเป็นหลัก ในการชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น  หรือ มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ซึ่งจะทำให้สัญญาระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำสัญญาต่างตอบแทน เกิดความเสี่ยงหรืออาจหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่สัญญา และสร้างความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีคนกลางที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญา ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าเพื่อเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ จึงได้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา

อนึ่ง ถึงแม้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา และกำหนดให้คู่สัญญาสามารถเรียกเงินคืนได้ ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม แต่ทางปฏิบัติแล้ว ก็ยังไม่สามารถป้องกันความเสียหายหรือประกันว่าผู้เสียหาย ได้รับเงินคืนครบถ้วนได้   

ส่วนระบบเอสโครว์ (Escrow) ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า เป็นระบบการค้ำประกันการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ของสัญญาต่างตอบแทนต่าง ๆ โดยการกำหนดให้มีคนกลางหรือ Escrow Agent ซึ่ง มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ตามสัญญา ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามเจตนาของคู่สัญญา โดยคนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญา และถือเงินของคู่สัญญาฝ่ายที่จะต้องชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ในเวลาที่ได้รับการปฏิบัติจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน 

ซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ใน พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป เหตุผลการมีกฎหมายฉบับนี้คือ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือระหว่างคู่สัญญา ในการชำระหนี้ต่อกันตามสัญญาต่างตอบแทนต่าง ๆ อาทิเช่น การทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งเจ้าของโครงการ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องเรียบร้อย ตรงตามกำหนดเวลาในสัญญาจะซื้อจะขาย

ส่วนผู้ซื้อ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าต้องมีหน้าที่ชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้ขาย ปัญหาเกิดขึ้นกรณีผู้ซื้อวางเงินจองและชำระเงินดาวน์แล้ว ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือปัญหาจากการที่ผู้ประกอบการ นำเงินมัดจำจองและเงินดาวน์ของลูกค้า ไปใช้หมุนเวียนของธุรกิจแล้ว เกิดปัญหาสภาพคล่อง ทำให้ผู้ซื้อต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ขาย และบางรายไม่อาจบังคับเรียกร้องเงินที่ชำระไปแล้ว 

หลักการของกฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดให้มีคนกลาง (Escrow Agent) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้คู่สัญญา ปฏิบัติการชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ตลอดจนรักษาเงิน ทรัพย์สินหรือเอกสารแห่งหนี้ และจัดให้มีการชำระหนี้และโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สิน ให้แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาที่ประสงค์จะให้มีคนกลาง ทำหน้าที่เช่นนี้ ต้องทำสัญญาดูแลผลประโยชน์ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาและระบุกำหนดระยะเวลา และเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารแห่งหนี้ไว้ด้วย

ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จะทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ตามที่ระบุในสัญญาดูแลผลประโยชน์นั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา มีส่วนได้เสียกับคู่สัญญาทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมด้วย 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

1. สัญญาที่สามารถตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้แก่ สัญญาต่างตอบแทนทุกชนิด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง มีหนี้และหน้าที่ต้องโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือ เอกสารให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาอีกฝ่ายนั้น ก็ต้องชำระเงินตอบแทนให้ด้วย เช่น สัญญาให้บริการ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทั่วไป และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

2. การทำสัญญาดูแลผลประโยชน์ เป็นสัญญาที่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของคู่สัญญา และลงลายมือชื่อของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา เป็นสัญญาทั้งสามฝ่าย และต้องมีรายการที่กฎหมายกำหนดด้วย เช่น ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา และชื่อที่อยู่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารแห่งหนี้ และการส่งมอบเงินของคู่สัญญาค่าตอบแทนของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเป็นต้น และกฎหมายยังห้ามไม่ให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญารับดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หากมีส่วนได้เสียกับคู่สัญญานั้น

3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา เป็นนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน ทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือ Escrow Agent เพื่อดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากคู่สัญญา ทั้งนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย

4. หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

4.1 จัดทำสัญญาดูแลผลประโยชน์

4.2 ทำการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา (หรือเรียกว่าบัญชีดูแลผลประโยชน์) ไว้กับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน กับทั้ง ต้องทำบัญชีทรัพย์สิน แยกเก็บทรัพย์สินของคู่สัญญาแต่ละราย ออกจากของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

4.3 ออกหลักฐานรับรองการฝากเงินของคู่สัญญา ฝ่ายที่ต้องชำระเงินให้แก่ฝ่ายที่มอบเงินนั้น (ถือว่าเป็นหลักฐานในการปฏิบัติการชำระหนี้เงินด้วย) และแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทันที

 

หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานที่ดิน ทราบและบันทึกเป็นหลักฐาน ว่า อสังหาริมทรัพย์นั้น อยู่ภายใต้สัญญาดูแลผลประโยชน์ และห้ามจดทะเบียนโอน จนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

4.4 ทำหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงรายการฝากเงินหรือการโอนเงิน ตลอดจนจำนวนเงินที่คงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชน์

4.5 เมื่อคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ที่กำหนดในสัญญาดูแลผลประโยชน์ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จะโอนเงินและดอกผลในบัญชีดูแลผลประโยชน์ ให้แก่ฝ่ายที่ต้องโอนหรือมอบทรัพย์สิน และจัดให้มีการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ฝ่ายที่ชำระเงินนั้น

ในกรณีที่คู่สัญญา มีข้อโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนตามสัญญาดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จะต้องไม่ส่งมอบเงินหรือโอนทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญาฝ่ายใด จนกว่าจะมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

5. ค่าบริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จะได้รับค่าบริการตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยคู่สัญญาเป็นผู้ออกฝ่ายละครึ่งเท่ากัน เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น และห้ามผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา เรียกเก็บจากเงินในบัญชีที่ตนดูแลผลประโยชน์

6. การคุ้มครองเงินของคู่สัญญา กรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาถูกคำพิพากษาศาล ให้ต้องชำระหนี้ในคดีใด ๆ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกสั่งให้ระงับกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม เงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ จะได้รับความคุ้มครองโดยจะไม่ถูกยึดหรืออายัด และไม่ต้องห้ามการจำหน่ายจ่ายโอน นอกจากนั้น คู่สัญญายังมีสิทธิขอเลิกสัญญาดูแลผลประโยชน์และรับเงินคืน หรือโอนให้แก่บุคคลอื่น ที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแทน

กฎหมายลักษณะเช่นนี้ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าย่อมเกิดผลดีโดยตรงต่อคู่สัญญา เพราะจะได้รับการปฏิบัติจากอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ ช่วยลดความเสี่ยงหรือลดจำนวนความเสียหายให้น้อยลง ในส่วนของสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเงินกู้แก่คู่สัญญา ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น และยังเกิดมีบริการประเภทใหม่ของสถาบันการเงิน โดยได้รับค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสัญญาการให้บริการ

ในส่วนของผู้ประกอบการ การนำระบบนี้มาใช้ ย่อมเรียกความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่แต่เดิมมีปัญหาเป็นจำนวนมาก แต่อาจจะมีภาระเรื่องเงินทุนสำรองเพื่อสภาพคล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ หรือที่ไม่มีความพร้อมของเงินทุนจำ เป็นต้องปรับตัวมากขึ้น และยังต้องระมัดระวังการลงทุนให้รัดกุมมากขึ้น ไม่ให้ระยะเวลาการส่งมอบล่าช้าหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพ มิฉะนั้นผู้ซื้อ ก็สามารถที่จะทำเรียกร้องสิทธิของตนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าโดยภาครวมแล้ว ย่อมจะทำให้มีความมั่นใจและส่งผลให้มีการทำธุรกรรมมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค และลดความเสี่ยงของผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความของคู่สัญญาได้ด้วย

อ้างอิงมาจาก พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551

 

Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, ทนายเก่งๆเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, รายชื่อทนายความเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่pantip, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, ทนายคดีหย่าเชียงใหม่, ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่, ทนายคดีเช็คเชียงใหม่, ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่, ทนายคดีมรดกเชียงใหม่, ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #รายชื่อทนายความเชียงใหม่  #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #รายชื่อทนายความเชียงใหม่ #สำนักทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายมรดกเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายฝึกงานเชียงใหม่ #ฝึกงานทนายเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายคดีหย่าเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่ #ทนายคดีเช็คเชียงใหม่ #ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่ #ทนายคดีมรดกเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ทนายสองพี่น้อง #ทนายฝาง #ทนายอาสาเก่งๆ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #chiangmailegalandbusiness #chiangmailawyer

 

#ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาทนายความ ฟรี!! 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก | #ทนายเชียงใหม่ และทีม #ทนายความเชียงใหม่ >> ทีมทนายเชียงใหม่เรามุ่งมั่นปรึกษาให้ท่านชาวเชียงใหม่ฟรี เพื่อชาวเชียงใหม่ประหยัด ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย http://line.me/ti/p/~anteros11 ครับผม

=======================================

Dr.K INTER LAW chiang mai legal and business practice to legal help for chiang mai EXPATS Free consult T. 081-951 1100  >> Line : http://line.me/ti/p/~anteros11 #chiangmailegalandbusiness

 

=======================================

ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาฟรี โทร 081-951 1100 โทรมาครับ 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด,บริษัทจำกัด,บริษัท(มหาชน)จำกัด,องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย, แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัททุกอย่าง, ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท, ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัท/ชำระบัญชี, ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit),ต่อใบอนุญาตครบปี, เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่

ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน), รับฟ้อง ต่อสู้คดี ยื่นคำให้การคดี เช่น คดีเงินกู้ คดีบัตรเครดิตทุกธนาคาร คดีสินเชื่อธนาคาร คดีร้องขอ เป็นคนสาบสูญ คดีทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,# ทนายความเชียงใหม่.

คดีผิดสัญญา คดีเช็คเด้ง คดีซื้อขาย คดีเช่า คดีก่อสร้างปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีรถชน คดีรถน้ำท่วม บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ คดีละเมิด คดีซื้อรถ คดีไฟแนนซ์ยึดรถ คดีค้ำประกันปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีจำนอง คดีขายฝากปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

ทนายความเชียงใหม่.

คดีแพ่ง ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

คดีอาญา ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก, #ปรึกษาฟรี ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก #ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่า,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกบุตรคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ชู้,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

บันทึกท้ายทะเบียนหย่าปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,เรียกสินสอดคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายความ ภูเก็ต

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100และคดีความ รับทำนิติกรรมสัญญา รับจดทะเบียนการค้ายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

, Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่า ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกบุตรคืน,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ชู้

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บันทึกท้ายทะเบียนหย่า,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เรียกสินสอดคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีที่ดิน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บัตรเครดิต

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เช่าซื้อรถยนต์

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่รับฟ้อง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ต่อสู้คดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำให้การคดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเงินกู้

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีผิดสัญญา

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช็คเด้ง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีซื้อขาย

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีก่อสร้าง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีรถชน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีค้ำประกัน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีจำนอง #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีขายฝาก #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่จัดการมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่แบ่งแยกมรดก

http://www.icothai.com/

http://xn--72cf2bi6bdb7ewc6a5isb5d.com/

http://xn--42cgi4ck3ccdd1c8b8dd8b7k2b5e.net/

http://xn--2500-zeor4gqa8ehb3ixdzb7k2b5e.com/

https://www.instagram.com/dr.kiettisak_team/

https://www.facebook.com/kiettisak.phantawong/

https://www.facebook.com/kiettisak111/

 https://www.facebook.com/lumpoonlaw2499

https://www.facebook.com/chiangmailawyer01/

http://xn--b3ca1bicj2cj1jqaf.com/

https://www.facebook.com/lamphunlawyer1

https://www.facebook.com/lampang11/

http://xn--12cce9ebk7db0a1kd8e2n.com/

http://xn--42ci7bi9bzf4b9dzb.com/

https://www.facebook.com/lumpoom001/

 https://www.facebook.com/chiangmailawyer1

==============

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายเชียงใหม่เก่ง #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายเชียงใหม่pantip #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม #ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค #ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน #ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก #ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดร.เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า, ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม, ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค, ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน, ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก, ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

 

 

 

 

 

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×